حداکثر بار مجاز آلودگی در منابع آلاینده قابل تخلیه به خاک

نوع کاربری
نام آلاینده
* غلظت آلاینده
     
    
    

حداکثر بار مجاز آلودگی در منابع آلاینده قابل تخلیه به خاک :
این سایت با ارائه یک نرم افزار آنلاین به شما کمک می کند تا به سادگی غلظت یک آلاینده که در منابع آلاینده قابل تخلیه به خاک وجود دارد را با مقادیر مجاز آن، برای 22 آلاینده مهم آلي و معدني و برای 12 هدف مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.
برای این منظور بعد از انتخاب نوع کاربری (یعنی محل هدف برای ورود منابع آلاینده) و نوع آلاینده از منوهای مربوطه و نیز وارد کرد غلظت آن آلاینده در منابع آلاینده قابل تخلیه به خاک با کلیک بر روی دکمه تایید غلظت آلاینده در منابع آلاینده را با مقادیر مجاز آن برای ورود به خاک، مورد بررسی قرار دهید .
منابع آلاينده قابل تخلیه به خاک شامل مواردی مانند لجن فاضلاب شهری، پسماندهای صنعتی، کودهای آلی و غیره می باشند.