صفحه اصلی

اصل پنجاهم قانون اساسی :

درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه ی عمومی تلقی میشود از اینرو فعا لیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.به استناد اصل پنجاهم قانون اساسی استاندارد حاک های ایران به منظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست ، آلودگی رنجیره غذایی و سلامت انسان برای کاربری های کشاورزی ، صنعتی ، جنگل و مرتع ، پارک تفریحی و مسکونی و در بخش های ارزیابی سریع و ارزیابی استاندارد و بار مجاز آلودگی تهیه گردیده است.

اهداف و وظايف سازمان حفاظت محیط زیست کشور:
تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره مندي صحيح و مستمراز محيط زيست به نحوي كه ضمن حفظ تعادل مناسبات زيستي موجبات توسعه پايدار و بهبود، رشد و اعتلاي كيفي انسان ها فراهم آيد.

وظايف اساسي سازمان:

حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي كشور و ترميم اثرات سوء گذشته در محيط زيست.
پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست.
ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط در جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع محيط زيست.
نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست.
برخورد فعال با زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط .
بررسي، مطالعه و تحقيق به منظور دستيابي يا حصول شناسائي در زمينه هاي زير:
عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست در زمينه آب ، هوا ، خاك ، مواد زائد ، آفت كشها، كودهاي شيميائي ، سرو صدا و نظاير آنها
چگونگي استقرار پديده هاي عمراني و توسعه كشور مانند واحدهاي صنعتي، نيروگاهها، سدها، مجتمع هاي كشاورزي وعمراني و سكونت گاههاي انساني و نظاير آن
استفاده از تكنولوژي سازگار با محيط
مناطقي كه داراي ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد اكولوژيك مي باشند و تعيين حدود آنها
گونه هاي با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گياهي و جانوري و زيستگاههاي آنها و روابط اكولوژيك و تعيين پراكندگي آنها
مسائل زيست محيطي منطقه اي با استفاده از همكاري كشورهاي همجوار و همكاري بين المللي
تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در زمينه هاي زير :
هوا شامل هواي آزاد ، حد مجاز تخليه كننده ها ، طبقه بندي منابع و عوامل آلوده كننده آب و تغيير و تخريب مسير رودخانه ها و انهدام تالابها و دگرگوني اكولوژيك درياچه ها و درياها
منابع خاك شامل آلوده كننده و فرساينده خاك
سر و صدا شامل حد مجاز و تعيين ضوابط مكاني ،‌ زماني و نوعي
مواد زائد و جامد شامل جمع آوري، حمل، دفع يا تبديل و بازيافت مواد زائد وجامد از منابع روستائي، شهري، معدني ، كشاورزي و غيره در مناطق مختلف كشور
آفت كشها و كودهاي شيميائي شامل حد مجاز باقيمانده در محيط ، دفع يا معدوم نمودن و ممنوعيت مكاني، زماني، نوعي، كمي و كيفي
پوشش گياهي و جانوران وحشي آلودگي هاي مواد نفتي ، فلزات سنگين ، سموم كشاورزي ، فاضلاب انساني و ... در محيط هاي دريايي ( آب ، رسوب ،‌ آبزيان )
آموزش زيست محيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيست محيطي افرادجامعه براي ايجاد علاقه ، حس مسئوليت و مشاركت عمومي مردم كشور در حفاظت از محيط زيست با همكاري مراكز آموزشي و پژوهشي و رسانه هاي گروهي، تشكل هاي غيردولتي و بهره گيري از كليه امكانات داخل كشور و در سطح بين المللي
ارزيابي و نظارت به منظور حصول اطمينان از كاربرد و كارآئي ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي
ايجاد موزه و نمايشگاه به منظور جمع آوري و نگهداري و نمايش نمونه ها و گونه هاي گياهي و جانوران وحشي با توجيه جنبه هاي آموزشي و تحقيقاتي آنها و تاكسيدرمي جانوران وحشي جهت استفاده در نمايشگاه و موزه ها
ايجاد توسعه و گسترش مراكز آموزش علمي و كاربردي زيست محيطي به منظور تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز محيط زيست كشور با هماهنگي و همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير مراجع ذيربط
مطالعه و بررسي اكوبيولوژي دريا و آلودگي هاي دريايي و تالابهاي ساحلي
مطالعه و ارزيابي وضعيت كمي و كيفي اجزاي تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي كشور
تدوين طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي منطقه اي ، ملي و بين المللي در زمينه مسايل زيست محيطي
ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي و هزينه هاي زيست محيطي ناشي از توسعه
مطالعه و زمينه سازي جهت دستيابي به توسعه پايدار