طرح ارزیابی سریع آلودگی خاک

نوع کاربری
نام آلاینده
    
    
    
    
    

ارزیابی سریع آلودگی خاک :
این سایت با ارائه یک نرم افزار آنلاین به شما کمک می کند تا به سادگی خطر آلودگی خاک موجود در یک منطقه را با داشتن pH خاک منطقه و غلظت یک آلاینده برای پنج کاربری (مسکونی، تجاری-صنعتی، پارک -تفریحی، کشاورزی و جنگل و مرتع) براي 20 آلاینده معدني مورد ارزیابی قرار دهید.
برای این منظور بعد از انتخاب نوع کاربری و نوع آلاینده از منوهای مربوطه این مرحله را تایید کنید تا وارد مرحله بعد شوید. در مرحله بعد نیز با وارد کردن pH خاک مورد نظر و غلظت آلاینده (برحسب میلی گرم بر کیلوگرم) به راحتی می توانید با کلیک بر روی دکمه تایید عملیات ارزیابی سریع آلودگی خاک منطقه را مورد بررسی قرار دهید.